Add Organization

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je javno tijelo nadležno za operativnu provedbu mjera izravne potpore, mjera ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo (u dijelu delegiranih funkcija) i mjera zajedničke organizacije tržišta, kao i vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS-a) preko kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.

1 datasets

Code for Croatia

Code for Croatia community contributions

2 datasets

Ekonomski institut, Zagreb

Institut je osnovan temeljem Pravilnika o osnivanju Ekonomskog instituta Savske banovine od 23. ožujka 1939. godine. Na temelju odredaba Zakona o ustanovama (Nar. nov. br. 76/93) Institut ima status javne ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska. Institut je javni znanstveni institut čija je osnovna zadaća znanstveno i razvojno istraživanje, na načelima utvrđenim Zakonom. Osnivačka prava nad Institutom obavlja Republika Hrvatska, a upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Instituta provodi nadležno ministarstvo i druga tijela u skladu sa Zakonom.

1 datasets

Hrvatske šume

Hrvatske šume, društvo s organičenom odgovornošću je pravni sljednik Hrvatskih šuma, javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Zagreb, osnovanog na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (NN 41/90), s početkom rada 1. siječnja 1991. godine. Hrvatske šume, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p. o., Zagreb, bilo je pravni sljednik više gospodarskih subjekata. Hrvatske šume d.o.o. danas su troslojno organizirano trgovačko društvo u vlasništvu države s Direkcijom u Zagrebu, 17 uprava šuma-podružnica i 169 šumarija. Na čelu društva je predsjednik uprave, rad kontrolira Nadzorni odbor (oboje imenuje Vlada RH), a temeljene odluke donosi Skupština društva.

1 datasets

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Prije poznat kao Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)

2 datasets

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Ranije poznat kao Digitalno informacijsko-dokumentacijski ured

3 datasets